Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Ø1H - Lydstudio - Privat

Nå er det bare å fylle ut skjemaet og sende det inn!Nå er det bare å fylle ut skjemaet og sende det inn!


ELEKTRONISK LEIEAVTALE FOR PRIVATPERSON
Østerdalsgata 1 H
3. Etasje
Lydstudio


ELEKTRONISK LEIEAVTALE

Leieavtalens vilkår

Ansvarlig utleier: Helmers Holding AS
Organisasjonsnummer: 914 775 604
Adresse: Østerdalsgata 1 G, 0658 Oslo
Epost: helmersholding@gmail.com
Kontaktperson: Mikjel Helmers Tlf: 907 47 120

Eier av eiendommen: Town AS
Organisasjonsnummer: 914 416 213
Adresse: Østerdalsgata 1 G, 0658 Oslo

 

Leieforholdet omfatter et lydstudio i 3. Etasje, inkludert andel fellesarealer.
Rommet overtas ”as is”. Avtalen løper fra avtalt oppstartsdato med minimum 12 mnd varighet.
Utleier plikter å gjøre lydstudioet klart for innflytting senest ved avtalt overtagelsesdato.

Når leieforhold ditt er registrert, får du tilgang til en egen infoside om leieforholdet.

Generelle avtalevilkår for leie av lydstudio i Østerdalsgaten 1 H, 3. Etg. [V: 01.11.2019]

Del 1

1.0 • Lokalene må kun benyttes til følgende formål; musikkproduksjon, musikkøving og lignende.
1.1Leietaker har tilgang til rommet hele døgnet.
 Leietaker har i utganspunktet tilgang til rommet hele døgnet, men kan kun drive lydproduksjon til kl 23:00 etter 2 klager fra naboer
 Etter kl 23:00, alle dager, må leietaker ta særlig hensyn til naboer. Dette gjelder spesielt å holde vinduer lukket og ikke støye unødvendig.
1.2Etter 3 klager for støy, særlig etter kl 23:00, kan avtalen heves. Heves avtalen på grunn av støy, etter kl 23:00, mister leietaker tilgang til bruk av rommet og avtalen avsluttes på dagen.
 Dette tiltaket gjøres for å unngå at naboer blir plaget etter kl 23:00. Husleien løper, for leietakers regning, til lokalet er utleid, inntil 30 dager.

1.3Lydstudioet er ikke bygget for svært høy støy.
1.4Utleier har rett til å endre betingelser for husordensregler med 1 ukes varsel via e-post, SMS eller brev.
1.5Omgjøringer av leiearealet må settes tilbake i opprinnelig stand før fraflyttelse, dersom utleier forlanger det.

 Utleier kan kun kreve omgjøring av lokalet hvis leietakers innretninger eller omgjøringer ikke kan benyttes videre
1.6 • Arealet kan ikke fremleies eller deles uten skriftlig samtykke fra utleier. Dette punktet blir gjort gjeldende hvis leietaker får en mindre rolle som bruker av rommet.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn..
1.7 Hvis ditt lydstudio har et kamera med DB måler montert over vinduet, skal den stå på til enhver tid.
 Formålet med kameraet/db måleren er å kunne unngå at vinduene er åpne etter kl 23:00 og for å enkelt se hvor støy kommer fra.
 Kameraet tar ikke opp eller er tilgjengelig for andre enn utleier.

Del 2

2.0Leieforholdet inkluderer felles toaletter.
2.1Husleien inkluderer strøm, fellesutgifter, tilgang til internett via trådløst nettverk og renhold av fellesarealer.
2.2Leieforholdet inkluderer også 1 parkeringskort til felles parkeringsplasser. Vi har 4 plasser og de er flytende, ingen faste plasser.

3.0 Ved skifte av virksomhet, eller lignende, må utleier godkjenne nytt formål.

4.0 Utleier skal til enhver tid ha nøkler til rommet.

5.0 Utleier har til enhver tid rett til å besiktige utleid lokale. Leietaker varsles i forkant hvis mulig
5.1 • Leietaker er ansvarlig for all aktivitet utført av leietaker eller leietakers besøkende. Leietaker er således erstatningspliktig.

6.0Husleien betales forskuddsvis, samlet i en sum, senest den 1. hver mnd, til konto 9802 27 16751.
6.1Ved overtagelse midt i en måned blir resterende leie regnet ut etter avtale med utleier.
6.2Ved avtaleinngåelse betales 2 månedsleier til konto 9802 27 08864 (kun depositumskonto). Egen konto for husleien.
Depositum er to måneder husleie (forskuddsleie). Siste husleie trekkes fra depositumet.

6.3Eventuelle restbeløp av forskuddsbetalt husleie betales tilbake når avtalen opphører dersom følgende forhold leietaker er forpliktet til å ordne, blir godkjent av utleier:
6.3.1Tilbakelevere lokalene uten feil eller mangler.
6.3.2Nøkler er tilbakelevert.
6.3.3Ingen manglende husleie.
6.3.4Ingen feil, mangler eller skader i lokalene, påført av leietaker.
6.4Leiekontrakten er ikke fullstendig, og ikke gyldig, før avtalt leie og depositum er betalt leietaker og mottatt av utleier.
6.5 • Leietaker forplikter seg til avtalen ved å svare bekreftelsen ved innsending av skjema med SMS, eller signering av kontrakt.
6.5.1 Utleier er ikke forpliktet til avtalen før husleie, forskuddsleie og depositum er innbetalt og mottatt av utleier.
Utleier kan terminere leieavtalen, uten varsel, uten oppsigelsestid, frem til avtalt første innbetaling er mottatt.

6.5.2 Delvis betaling gir også utleier rett til å heve avtalen uten varsel.
6.5.3 Leieavtalen kan fravikes, uten varsel, uten oppsigelsestid, av utleier, frem til forskuddsleien (Pkt. 6.2) er innbetalt.
6.5.4 Ingen, eller delvis, betaling gir ikke leietaker rett til å heve avtalen.
Kun utleier kan heve avtalen frem til avtalt innbetaling er gjennomført i sin helhet.
6.5.5Alle fakturaer og annen informasjon sendes via e-post. Leietaker har selv ansvar for å opplyse utleier om endringer av  e-postadresse eller telefonnummer.
6.6Leietaker skal betale husleien til anført kontonummer i leieavtalen senest den 1. selv om faktura ikke er mottatt.
6.7Uteblir innbetaling av husleie, mer enn 24 dager etter avtalt forfall, avsluttes leieavtalen automatisk.
 Leietaker kan inngå egen avtale med utleier om utsettelse av forfallsdato. Be om betalingsutsettelse skriftlig via e-post.
6.8Avsluttes leieavtalen, som følge av mislighold, løper husleien til rommet er leid ut, på leietakers regning.

7.0Leirforholdet har 3 mnd gjensidig oppsigelsestid, etter avtale, gjort gjeldende før den 1. i hver mnd (hvis ikke annet er avtalt).
7.1Leieforholdet kan sies opp fra begge parter uten forbehold fra den andre parten. Med minste varighet på 12 mnd (hvis ikke annet er avtalt).

8.0Rommet har kun 2 nøkler som medfølger leieforholdet, samt egne nøkler til inngangsdører.
 Nøkler til hovedinngang utleveres etter avtale. Ved kontraktinngåelse utleveres 2 stk.
 Ved behov for ekstra nøkler kan det kjøpes for 250,- pr stk. Dette er også erstatningssum ved tap av nøkler.

9.0Særavtaler mellom utleier og leietaker.
9.1Leietager kan pusse opp rommet etter avtale med utleier.
 Alle utbedringer og/eller endringer skal gjennomføres på en forsvarlig måte og etter avtale med utleier, for at endringene også skal kunne passe til fremtidige leietakere.

10.0Leieprisen reguleres etter konsumprisindeksen årlig, hver januar, uten varsel.
 Første mulige justering av husleien blir januar 2021.

11.0Fraflyttelse og tilbakelevering av lokalet skal skje senest kl 15:00 siste dag av leieperioden, hvis ikke annet er avttalt med utleier.
11.1 • Lokalet skal rengjøres og settes i samme stand som da lokalet ble overtatt, hvis ikke annet er avttalt med utleier.

12.0Tvangsfravikelse i henhold til §13-2-3-A. (4-18 Varsel sendes etter forfall ved fravikelse)
12.1Leietaker vedtar med dette at tvangsfravikelse kan kreves,
hvis husleien ikke blir betalt og leietaker ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel, jf. tvangsfullbyrdelsesloven §4-18, har fraflyttet eiendommen.

Husordensregler i Østerdalsgata 1 H per 01.11.2019

1. Følg leieavtalens anviste eller muntlige avtaler om støynivå og spilletider.
2. Fellesarealer skal være ryddige.
Hold orden utenfor ditt eget rom. Søppel og lignende skal ikke lagres utenfor rommet eller i fellesarealet.
3. Søppel skal kastes i søppelcontainere ca 30m fra hovedinngangen.
Eget søppel skal ikke kastes på toalettene eller andre søppelbøtter eller i etasjen.
4. Alle dører tilknyttet etasjen, til ditt lokale, skal holdes låst selv om du oppholder deg i etasjen.
Uvedkommende kan få tilgang til andre rom i ditt området hvis du holder dører åpne.
Det er ikke lov å holde dørene oppe med dørmatter eller lignende, over lengre tid, uten tilsyn.
Med lengre tid menes mer enn få minutter..
5. "Åpent" arrangement eller lignende på rommet er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra utleier.
Forespørsel må sendes til "helmersholding @ gmail.com", med beskrivelse av arrangementet.
Mindre sammenkomster mellom utøvere og artister, i "lukket format", trenger ikke skriftlig samtykke.
Men, sammenkomsten må ikke ha et "fest preg".
6. Overnatting på rommet utover enkelttilfeller skal unngås og er strengt ulovlig.
7. Røyking i fellesareal er ikke tillatt.
8. Leietaker er ansvarlig for alle sine besøkende.
Leietaker er ansvarlig for all aktivitet utført av leietaker eller leietakers besøkende. Leietaker er således erstatningspliktig.
9. Vinduene på rommet du leier skal til envher tid være lukket hvis det lages støy som kan høres ut av vinduet.
Etter kl: 23:00 skal vinduene være lukket, og støynivået være lavt nok til at naboer i nærheten GARANTERT ikke hører støy fra ditt rom.
10. Ved bruk av felles parkeringsplass, skal bilen ikke stå parkert mer enn 8 timer.
Ved gjentatte brudd på denne regelen kan tilbudet om parkering avsluttes for den enkelte leietaker.
11. Leietaker skal sette seg inn i og signere tilsendte branninstrukser.

Fields marked with * are required.